AFWIJZING VAN GARANTIE: DE INHOUD OP DEZE WEBSITES (ONGEACHT DE VORM OF HET MEDIUM) WORDT GELEVERD ‘AS IS’ ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIE. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD VAN DE WEBSITES; VOOR STORINGEN, VERTRAGINGEN OF ONDERBREKINGEN IN DE LEVERING VAN ENIGE INHOUD OP DE WEBSITES; VOOR VERLIES OF SCHADE TEN GEVOLGE VAN HET GEBRUIK VAN DE INHOUD DIE OP DE WEBSITES VERSTREKT WORDT; OF VOOR HET GEDRAG VAN DE GEBRUIKERS VAN DE WEBSITES. VOOR ZOVER DAT STROOKT MET DE VAN KRACHT ZIJNDE WETGEVING, ZIET AALTERPAINT AF VAN ALLE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN AFWEZIGHEID VAN INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN.